วันพุธที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2557

ประวัติส่วนตัว

นางสาว ทิพรัตน์ ดอกเข็ม
ชื่อเล่น น้ำหวาน
วันเดือนปีเกิด 13 09 37
คติ ชีวิตมีแค่ครั้งเดียว แต่ใช้ให้ถูก แคหนึ่งครั้งนั้นก็เพียงพอแล้ว
ค.บ.ภาษาอังกฤษ หมู่ 2
564102095 นางสาว สาธิตา ทัพสุวรรณ
ชื่อเล่น น้ำหวาน
วันเดือนปีเกิด 14 06 38
คติ เมื่อประตูบานหนึ่งปิดลง อีกบานหนึ่งย่อมถูกเปิดออก
ค.บ.ภาษาอังกฤษ หมู่ 2
564102094